Zapraszamy osoby z terenu gminy Bochnia chętne do wzięcia udziału w projektach Chcę-Mogę-Potrafię oraz Aktywne dziś – lepsze jutro

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2018

Projekt  pn. CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ!

 

Kandydaci do udziału w projekcie:

Kryteria obligatoryjne:

 

 • są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • są bezrobotne, niepracujące i/lub bierne zawodowo lub pracujące. 

 

Kryteria fakultatywne:

 

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • korzystają z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • posiadają orzeczenie lub zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, z częściowymi zaburzeniami rozwoju,
 • osoby bądź rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z   rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
 • pochodzą z terenów powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi tj. powiatów, w których wartość syntetyczna wskaźnika jest niższa od średniej dla woj. małopolskiego,
 • osoby o niskich dochodach,
 • osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby o niskich bądź zdezaktualizowanych kompetencjach,
 • osoby bez doświadczenia zawodowego,

 

Projekt pn. Aktywne Dziś – Lepsze Jutro

 

Kryteria obligatoryjne:

Kandydaci do udziału w projekcie:

 • są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,
 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • są osobami w wieku aktywności zawodowej 18 – 60/65 roku życia.

Kryteria fakultatywne:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek;
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
  w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (jeśli zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ);
 • osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników, które obejmuje:

 • Zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla wszystkich uczestników, dopasowanej do potrzeb i potencjałów uczestnika projektu,
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • Wsparcie pośrednika pracy oraz pomoc Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
 • poradnictwo psychologiczne, prawne oraz mediacje rodzinne,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Bezpłatne specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe zakończone CERTYFIKATEM,
 • Płatne 6-cio miesięczne staże zawodowe,

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości uczestnictwa w projekcie zapraszamy do kontaktu z GOPS w Bochni pod numerem telefonu: 14 611 67 76.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie